دوره مقدماتی درجه 2:

آموزش فن وحرفه پیرایش و آرایش موی آقایان براساس استانداردهای بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دو سطح درجه 2 و درجه 1 تقسیم بندی شده است. متقاضیان میتوانند برای ورود به دوره مراقبت زیبایی ( آرایش و پیرایش ) آقایان، ابتدا دوره آموزش پیرایش مردانه درجه 2 را گذرانده و سپس برای دوره آموزش درجه 1 اقدام به ثبت نام کنند.
هنرجو در دوره پیرایش مردانه درجه 2 ضمن آشنایی با ابزار و مواد  تخصصی و کار دراین زمینه  با نحوه آماده سازی محیط کار و نیز نحوه صحیح استفاده از ابزار کار آرایش و پیرایش و طریقه ضدعفونی ابزار و وسایل و روشهای کوتاهی مو در اندازه های مختلف، بدوا” برروی مانکن و بعدا” بر روی مدل های واقعی (مشتریان) آموزش خواهد دید.

این دوره شامل مراحل زیر می باشد:

 • رنگ
 • مش
 • اسکراپ
 • پاکسازی پوست و لایه برداری
 • انواع خرد کردن ها
 • ویتامینه
 • صاف کردن و فر کردن مو
 • سایه کاری از سبک تا سنگین
 • کوتاهی با پیتاژ
 • کار با فیکساتورها…

دوره پیشرفته درجه 1:

آموزش فن وحرفه پیرایش و آرایش موی آقایان براساس استانداردهای بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دو سطح درجه 2 و درجه 1 تقسیم بندی شده است. متقاضیان میتوانند برای ورود به دوره مراقبت زیبایی ( آرایش و پیرایش ) آقایان، ابتدا دوره آموزش پیرایش مردانه درجه 2 را گذرانده و سپس برای دوره آموزش درجه 1 اقدام به ثبت نام کنند.
هنرجو در دوره پیرایش مردانه درجه 2 ضمن آشنایی با ابزار و مواد  تخصصی و کار دراین زمینه  با نحوه آماده سازی محیط کار و نیز نحوه صحیح استفاده از ابزار کار آرایش و پیرایش و طریقه ضدعفونی ابزار و وسایل و روشهای کوتاهی مو در اندازه های مختلف، بدوا” برروی مانکن و بعدا” بر روی مدل های واقعی (مشتریان) آموزش خواهد دید.

این دوره شامل مراحل زیر می باشد:

 • رنگ
 • مش
 • اسکراپ
 • پاکسازی پوست و لایه برداری
 • انواع خرد کردن ها
 • ویتامینه
 • صاف کردن و فر کردن مو
 • سایه کاری از سبک تا سنگین
 • کوتاهی با پیتاژ
 • کار با فیکساتورها…

دوره آموزشی چهره پردازی:

آموزش فن وحرفه پیرایش و آرایش موی آقایان براساس استانداردهای بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دو سطح درجه 2 و درجه 1 تقسیم بندی شده است. متقاضیان میتوانند برای ورود به دوره مراقبت زیبایی ( آرایش و پیرایش ) آقایان، ابتدا دوره آموزش پیرایش مردانه درجه 2 را گذرانده و سپس برای دوره آموزش درجه 1 اقدام به ثبت نام کنند.
هنرجو در دوره پیرایش مردانه درجه 2 ضمن آشنایی با ابزار و مواد  تخصصی و کار دراین زمینه  با نحوه آماده سازی محیط کار و نیز نحوه صحیح استفاده از ابزار کار آرایش و پیرایش و طریقه ضدعفونی ابزار و وسایل و روشهای کوتاهی مو در اندازه های مختلف، بدوا” برروی مانکن و بعدا” بر روی مدل های واقعی (مشتریان) آموزش خواهد دید.

این دوره شامل مراحل زیر می باشد:

 • رنگ
 • مش
 • اسکراپ
 • پاکسازی پوست و لایه برداری
 • انواع خرد کردن ها
 • ویتامینه
 • صاف کردن و فر کردن مو
 • سایه کاری از سبک تا سنگین
 • کوتاهی با پیتاژ
 • کار با فیکساتورها…

دوره آموزشی ترمیم کننده مو:

آموزش فن وحرفه پیرایش و آرایش موی آقایان براساس استانداردهای بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دو سطح درجه 2 و درجه 1 تقسیم بندی شده است. متقاضیان میتوانند برای ورود به دوره مراقبت زیبایی ( آرایش و پیرایش ) آقایان، ابتدا دوره آموزش پیرایش مردانه درجه 2 را گذرانده و سپس برای دوره آموزش درجه 1 اقدام به ثبت نام کنند.
هنرجو در دوره پیرایش مردانه درجه 2 ضمن آشنایی با ابزار و مواد  تخصصی و کار دراین زمینه  با نحوه آماده سازی محیط کار و نیز نحوه صحیح استفاده از ابزار کار آرایش و پیرایش و طریقه ضدعفونی ابزار و وسایل و روشهای کوتاهی مو در اندازه های مختلف، بدوا” برروی مانکن و بعدا” بر روی مدل های واقعی (مشتریان) آموزش خواهد دید.

این دوره شامل مراحل زیر می باشد:

 • رنگ
 • مش
 • اسکراپ
 • پاکسازی پوست و لایه برداری
 • انواع خرد کردن ها
 • ویتامینه
 • صاف کردن و فر کردن مو
 • سایه کاری از سبک تا سنگین
 • کوتاهی با پیتاژ
 • کار با فیکساتورها…

دوره متعادل سازی چهره:

آموزش فن وحرفه پیرایش و آرایش موی آقایان براساس استانداردهای بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دو سطح درجه 2 و درجه 1 تقسیم بندی شده است. متقاضیان میتوانند برای ورود به دوره مراقبت زیبایی ( آرایش و پیرایش ) آقایان، ابتدا دوره آموزش پیرایش مردانه درجه 2 را گذرانده و سپس برای دوره آموزش درجه 1 اقدام به ثبت نام کنند.
هنرجو در دوره پیرایش مردانه درجه 2 ضمن آشنایی با ابزار و مواد  تخصصی و کار دراین زمینه  با نحوه آماده سازی محیط کار و نیز نحوه صحیح استفاده از ابزار کار آرایش و پیرایش و طریقه ضدعفونی ابزار و وسایل و روشهای کوتاهی مو در اندازه های مختلف، بدوا” برروی مانکن و بعدا” بر روی مدل های واقعی (مشتریان) آموزش خواهد دید.

این دوره شامل مراحل زیر می باشد:

 • رنگ
 • مش
 • اسکراپ
 • پاکسازی پوست و لایه برداری
 • انواع خرد کردن ها
 • ویتامینه
 • صاف کردن و فر کردن مو
 • سایه کاری از سبک تا سنگین
 • کوتاهی با پیتاژ
 • کار با فیکساتورها…

کاربرد مواد شیمیایی در پیرایش مردانه:

آموزش فن وحرفه پیرایش و آرایش موی آقایان براساس استانداردهای بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دو سطح درجه 2 و درجه 1 تقسیم بندی شده است. متقاضیان میتوانند برای ورود به دوره مراقبت زیبایی ( آرایش و پیرایش ) آقایان، ابتدا دوره آموزش پیرایش مردانه درجه 2 را گذرانده و سپس برای دوره آموزش درجه 1 اقدام به ثبت نام کنند.
هنرجو در دوره پیرایش مردانه درجه 2 ضمن آشنایی با ابزار و مواد  تخصصی و کار دراین زمینه  با نحوه آماده سازی محیط کار و نیز نحوه صحیح استفاده از ابزار کار آرایش و پیرایش و طریقه ضدعفونی ابزار و وسایل و روشهای کوتاهی مو در اندازه های مختلف، بدوا” برروی مانکن و بعدا” بر روی مدل های واقعی (مشتریان) آموزش خواهد دید.

این دوره شامل مراحل زیر می باشد:

 • رنگ
 • مش
 • اسکراپ
 • پاکسازی پوست و لایه برداری
 • انواع خرد کردن ها
 • ویتامینه
 • صاف کردن و فر کردن مو
 • سایه کاری از سبک تا سنگین
 • کوتاهی با پیتاژ
 • کار با فیکساتورها…