استاندار های آموزش:

  • ظوابط ایمنی و بهداشت محیط کار
  • آشنایی با انواع چهره (میمیک چهره)
  • متعادل سازی تمام اجزا صورت
  • هماهنگ کردن اجزا چهره با استفاده از مواد آرایشی
  • آماده سازی پوست ، صورت و گردن
  • توانایی پاک کردن مواد آرایششی از روی چهره
  • آشنایی کامل با تکنیک سایه روشن و کانتورینگ صورت