• ظوابط ایمنی و بهداشت محیط کار

  • شناخت رنگ نور و روانشناسی رنگ ها در گریم

  • تشخیص ریش و سبیل با فرم چهره

  • آشنایی با جهره پردازی مدرن

  • ایجاد شخصیت پردازی با تکنیک سایه روشن

  • کاربرد انواع وسایل لیفتینگ در ایجاد لیت در چهره

  • توانایی فیکس کردن چهره