استاندارد آموزش: 

  • ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار
  • توانایی شناخت و کاربر و ابزار ترمیم مو
  • توانایی انجام قالب گیری و اندازه گیری بیس ریختگی
  • پیاده کردن اندازه قالب روی مانکن
  • توانایی انجام بافت مو در تهیه شبکه مو
  • توانایی رنگ و خرد کردن موهای ترمیمی
  • توانایی نصب شبکه موهای تعمیر شده روی سر مدل
  • توانایی انجام درست کردن پایه مو روی سر جهت نصب شبکه